Vrácení zboží

Vrácení zboží

Jako náš zákazník máte nárok na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu. Zboží můžete odeslat na adresu:

AWASHOPBRNO.CZ

RAZAT STYLE CZ, spol. s r.o.
Orlí 16, (1. patro), 602 00 Brno
Tel: +420 773 223 366
Po- Pá - (8:00 - 16:00)

V případě že se jedná o zboží potravinového charakteru, musí být zboží nerozbaleno, jesltiže jste již zboží rozbalili,  musí zboží vykazovat zjevné vady jako je plíseň, barevná nestálost produktů, v případě tekutých produktů např. tzv. sražení nebo zápach atd. V jiném případě není možné potravinového charakteru vzít zpět ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu.

 

Reklamace

 

Odeslání reklamace
Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačen nápis REKLAMACE.

Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné zřetelně označit reklamované zboží uvnitř balíku.
Je nutné přiložit doklad o nákupu zboží a průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji.

Kontakty:

 

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.

AWASHOPBRNO.CZ

RAZAT STYLE CZ, spol. s r.o.
Orlí 16, (1. patro), 602 00 Brno
Tel: +420 773 223 366
Po- Pá - (8:00 - 16:00)

Práva z vadného plnění kupní smlouvy


1.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 1.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 1.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • 1.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • 1.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • 1.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího